Polityka Prywatności

Regulamin i warunki świadczenia usług przez serwis materace-paluch.pl i

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.materace-paluch.pl zwłaszcza prawa i obowiazki użytkowników serwisu, w tym zarówno osób dokonujących zakupu, zamówienia jak i odwiedzających serwis. Administratorem serwisu jest dr Piotr Paluch prowadzący Gabinet Paluch – Piotr Paluch o nr REGON 531525711 i nr NIP 754-118-53-74. Adres siedziby 45-424 Opole, ul. Częstochowska 45.
  2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności biorąc pod uwagę:
   1. Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zmianami)
   2. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723 z późn. zmianami)
   3. Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zmianami)
   4. Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zmianami)
  3. Korzystanie z serwisu nie wymaga podpisania odrębnej umowy, ale jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  4. Serwis www.materace-paluch.pl jest własnością Administratora. Ma on pełne uprawnienia do modyfikowania, dodawania i usuwania treści zamieszczanych w Serwisie. Treści i materiały umieszczane w Serwisie stanowią wartość intelektualną i własność Administratora oraz są prawnie chronione.
 2. Definicje i pojęcie zastosowane w regulaminie oznaczają:
  1. REGULAMIN -niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dr Paluch Materace
  2. ADMINISTRATOR – podmiot wskazany w pkt 1.1 Regulaminu
  3. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAJĄCEGO pod adresem www.materace-paluch.pl.
  4. SERWIS – strona internetowa znajdująca się pod adresem domeny www.materace-paluch.pl oraz pod innymi adresami domen, na których Administrator prowadzi Serwis.
  5. SPRZEDAJĄCY – Gabinet Paluch – Piotr Paluch o nr REGON 531525711 i nr NIP 754-118-53-74. Adres siedziby 45-424 Opole, ul. Częstochowska 45.
  6. KLIENT – podmiot (osoba lub firma), który zalogowała się na stronie sklepu zgodnie z regulaminem.
  7. KUPUJĄCY –  podmiot (osoba lub firma), który zarejestrował się na stronie sklepu zgodnie z regulaminem i dokonała zakupu zgodnie z procedurami zamówień i sprzedaży.
  8. REJESTRACJA – jednorazowe dokonanie utworzenia Konta Użytkownika poprzez podanie Loginu oraz Hasła.
  9. KONTO UŻYTKOWNIKA – baza danych, która służy do realizacji składanych przez klienta zamówień, zawierająca informacje o kliencie, adresie dostawy i historii zamówień.
  10. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej korzystająca z serwisu za zgodą opiekuna ustawowego.
  11. HASŁO – ciąg znaków podawanych przez Użytkownika w celu zalogowania do konta.
  12. KOSZYK – element sklepu internetowego, umieszczonego na stronie, przy pomocy którego Klient ustala warunki swoich zamówień oraz sposób ich realizacji. Dotyczy to: rodzaju i ilości produktów, ceny jednostkowej i zbiorczej, danych zamawiającego, danych do faktury, sposobu i adresu dostawy, sposobu płatności.
  13. ZAMÓWIENIE – zlecenie wykonania towaru oferowanego w sklepie, dokonane zgodnie z Regulaminem.
  14. USŁUGI – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora Serwisu, które umożliwiają dokonanie Zamówienia lub Porady i ich realizację
  15. PRODUKT –  towary znajdujące się w asortymencie sklepu, sprzedawane przez Sprzedającego.
  16. PORADA –  to oferta materacy wysłana na adres poczty elektronicznej klienta. Stanowi odpowiedź na zapytanie klienta o poradę w zakresie doboru odpowiednich materacy, wysłane za pomocą zakładki KONSULTUJ z DOKTOREM widocznej w MENU głównym SKLEPU. Porada dotyczy wyłącznie produktów będących w ofercie sklepu internetowego dr Paluch MATERACE.
  17. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu między Użytkownikiem a Administratorem.
  18. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – połączone ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowanie, które zapewniają przetwarzanie, wysyłanie i odbieranie oraz przechowywanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą urządzenia końcowego (urządzenia Użytkownika).
  19. UTWÓR – plik graficzny, lub informacje, spełniające przesłanki art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
  20. USTAWA – ustawa wymieniona w pkt.1.2. Regulaminu.
 3. Przedmiot i warunki świadczonych usług
  1. Przez Serwis oferowany jest Użytkownikom dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z Serwisu.
  2. Administrator poprzez Serwis świadczy Usługi pozwalające na zakup produktów z listy oraz Zamówienie Porady.
  3. Klientem sklepu zostaje każdy, kto wypełnił prawidłowo formularz rejestracyjny służący do dokonania zamówienia lub wypełnił i wysłał formularz Porady znajdujący się na stronie internetowej sklepu www.materace-paluch.pl w zakładce ”Konsultuj z doktorem”.
  4. Kupującym jest każdy, kto dopełnił formalności związanych z zapłatą za świadczenie – dokonał prawidłowej rejestracji i zakupu, lub złożył kompletne zamówienie – dokonując zapłaty. Świadczenie uważa się za rozpoczęte, gdy jednocześnie zostaną spełnione następujące warunki:
   1. Klient dokonał prawidłowej Rejestracji i dokonał Zamówienia, na stronie internetowej  sklepu www.materace-paluch.pl ,lub złożył kompletne zapytanie o Poradę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, korzystając z zakładki ”Konsultuj z doktorem”,
   2. Klient uwierzytelnił rejestrację i zamówienie poprzez ich potwierdzenie i wysłanie.
  5. Użytkownik dokonując wyboru materaca oświadcza, że zapoznał się z jego opisem, danymi technicznymi i zaleceniami podanymi w opisie oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki w przypadku podania błędnych, niepełnych  lub nieprawdziwych informacji. Klient podając dane oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich.
 4. Rejestracja konta Użytkownika
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji, nieodpłatnie, z możliwości korzystania z Serwisu oraz oferowanych usług.
  2. Administrator Systemu zapewnia działanie Serwisu w taki sposób, aby uniemożliwić niepożądanym osobom trzecim dostęp do danych osobowych i informacji oraz wszelkich treści szyfrowanych.
  3. Administrator informuje, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem, aby zminimalizować ryzyko lub wyeliminować Użytkownik powinien podejmować działania konieczne do ochrony swojego urządzenia, za pomocą którego łączy się i korzysta z Serwisu Administratora.
  4. Bieżące informacje dotyczące wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce bezpieczeństwa i prywatności Serwisu “Doktor Paluch Materace”.
  5. Aby korzystać z serwisu Użytkownik powinien spełniać poniższe wymagania techniczne i posiadać:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
   2. przeglądarkę internetową z aktualna wersja oprogramowania, która umożliwia wyświetlanie stron internetowych, zapewnia bezpieczne połączenia szyfrowane z pomocą SSL i JavaScrypt, a także z włączoną funkcją plików cookies,
   3. konto poczty elektronicznej, umożliwiające kontakt mailowy oraz założenie Konta Użytkownika.
   4. Administrator ma prawo ingerować w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w taki sposób aby zdiagnozować i naprawić problemy techniczne Konta lub całego Serwisu.
 5. Rejestracja w Serwisie Konta Użytkownika
  1. Rejestracji dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza dostępnego w Serwisie oraz wyrażeniu zgód przy nim wymienionych. Aby poprawnie zarejestrować Użytkownika wymagane jest podanie danych osobowych, w tym także adresu poczty elektronicznej.
  2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika/Klienta i zawarciem umowy z Administratorem Serwisu.
  3. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:
   1. ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej w związku z korzystaniem z Serwisu, powinien wszelkie dane w tym zwłaszcza Hasło i Login do Konta Użytkownika odpowiednio zabezpieczać i nie udostępniać osobom trzecim.
   2. ma ukończone 18 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych bądź ukończone 15 lat i zgodę ustawowego opiekuna na wykonywanie czynności związanych z korzystaniem z Serwisu Administratora.
   3. posługiwanie się cudzymi danymi oraz podawanie nieprawdziwych informacji lub danych w celu korzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
   4. Po prawidłowym wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w formularzu adres poczty internetowej zostanie wysłana wiadomość potwierdzajaca dokonanie rejestracji.
 6. Zamówienia, warunki i czas realizacji.
  1. Klient sklepu internetowego ”Doktor Paluch Materace” dokonuje zamówienia poprzez wybór określonego produktu. Po wybraniu produktu potwierdza wybór poprzez naciśnięcie pola ”Zamawiam”. Produkt przenoszony jest do koszyka.
  2. W koszyku znajdują się wszystkie zamówienia produktów, których klient dokonał. Zamówienia te można przeglądać i edytować ich ilość. Można obliczyć cenę końcową poprzez dodanie kosztów transportu lub odliczenie otrzymanych rabatów. Można usuwać produkty z koszyka.
  3. W panelu koszyka potwierdza się zamówienie, poprzez wybór pola ”Przejdź do kasy”, które przekierowuje klienta w miejsce, gdzie może rozpocząć zawarcie umowy sprzedaży. W tym celu klient proszony jest o podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i wskazują miejsce dostawy. Tu dodaje się opłatę za transport, gdy usługa taka została wybrana. Klient ma tu również opcje wyboru faktury VAT.
  4. W panelu Koszyka klient dokonuje potwierdzenie zamówienia, a tym samym potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży, poprzez wybór pola ”Złóż zamówienie”, którego dokonuje po odznaczeniu opcji płatności ”Przelew bankowy” lub ”Wysyłam zamówienie na adres e-mail”.
  5. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem sklepu.
  6. Zamówienie zostaje przyjęte i potwierdzone przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku oraz na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysłanego Klientowi na adres e-mail.
  7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie sprzedającego. Płatności można dokonywać na wskazane w potwierdzeniu Zamówienia konto bankowe Sprzedającego.
  8. Czas realizacji zamówienia, zależny jest od rodzaju produktów i ich ilości, zgodnie z informacją zawartą w karcie produktu na stronie sklepu. W przypadku zamówienia kilku różnych produktów, termin realizacji będzie zbieżny z czasem realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu, lub opóźnienie dostawy gdy wynika to z:
  10. błędnie lub niedokładnie wskazanego adresu dostaw,
  11. niespodziewanych przyczyn zależnych od firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki
  12. Działanie siły wyższej w tym: stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, wojny, stanu klęski żywiołowej.
 7. Zmiana zamówienia.
  1. Zmiany w zamówieniu można dokonać do momentu jego zrealizowania i obejmować mogą wyłącznie dane do faktury VAT, zmiany adresu dostawy, lub niektórych danych Klienta takich jak adres.
  2. Zmian o których mowa w punkcie 7.1. można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@materace-paluch.pl  Wszelkie zmiany wymagają weryfikacji klienta, który zostanie poproszony o autoryzację zmian podczas rozmowy telefonicznej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Zmiany dokonywane w zamówieniu mogą wstrzymać lub opóźnić realizację zamówienia na czas weryfikacji klienta.
  4. Brak autoryzacji i potwierdzenia zmiany zamówienia przez Klienta nie wstrzymuje jego realizacji. Brak reakcji klienta, kontakt w celu weryfikacji i autoryzacji zmiany, przez okres trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia zmiany powoduje unieważnienie zgłoszonej zmiany.
 8. Odstąpienie od umowy
  1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, poza tymi, które są przewidziane przepisami prawa.
  2. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć korzystając ze wzoru zawartego jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub korzystając z dowolnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które jednoznacznie informuje o jego decyzji.
  3. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uznaje się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni kalendarzowych zwróci Kupującemu opłaty jakich dokonał podczas Zamówienia.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w całości na adres Sprzedającego oraz pokrycia kosztów transportu zwracanego towaru. Towar powinien być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Towar powinien zostać zwrócony nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności w taki sam sposób jaki była dokonana płatność za towar lub w inny podany i zaakceptowany przez obie strony sposób, który nie naraża Sprzedającego ani Kupujacego na dodatkowe koszty z tym związane.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w przypadku gdy realizacja Zamówienia byłaby niemożliwa z przyczyn od niego niezależnych lub wiązałaby się z rażącymi kosztami. Wówczas dokonane płatności są zwracane na konto Klienta.
 9. Ceny produktów, rabaty i usługi dodatkowe.
  1. Ceny Produktów i Usług zawartych na stronie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Ceny Produktów widoczne na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego.
  3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje również opłatę za usługi dodatkowe, takie jak transport, doliczoną do zamówionych Produktów. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest klientowi w Koszyku w trakcie finalizowania zamówienia w protokole końcowym ”Twoje zamówienie”.
  4. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu. Koszt dostawy produktów ponosi Kupujący. Koszt dostawy produktu dodany jest do wartości produktów w Koszyku, przed finalizacją zamówienia.
  5. Promocyjne ceny, kody rabatowe i inne aktualne promocje na Produkty publikowane są na stronie sklepu.
  6. Rabaty i inne promocje nie sumują się.
  7. Rabaty i inne promocje na Produkty nie obejmują kosztów dostawy. Koszt przesyłki doliczany jest do wartości zamówienia po zastosowaniu rabatów i upustów.
  8. Bon rabatowy PORADA można uzyskać po wysłaniu kompletnego zapytania (formularz+ opłata) za pomocą zakładki KONSULTUJ z DOKTOREM. Bon otrzymuje się w zwrotnej korespondencji mailowej i można go zrealizować w toku zakupów w sklepie internetowym. W tym celu należy wpisać jego kod w miejscu do tego przeznaczonym w koszyku zamówień. Bon PORADA jest jednorazowym kodem, uprawniającym do zniżki i dodatkowego rabatu. Bon traci ważność po 14 dniach od daty wystawienia – wysłania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Po tym terminie Bon PORADA traci ważność i dodatkowy rabat przestaje być aktywny w sklepie internetowym.
  9. Koszt Porady określony w zakładce KONSULTUJ z DOKTOREM można odliczyć od ceny produktu w okresie do 30 dni od daty otrzymania Porady drogą mailową. W tym celu należy wysłać zamówienie mailem na adres biuro@materace-paluch.pl z potwierdzeniem przelewu za poradę.
 10. Płatności
  1. Zapłaty za zamówienie można dokonać:
   1. gotówką w siedzibie firmy przy osobistym składaniu zamówienia,
   2. przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku.
  2. Ewentualne nadpłaty powstałe w związku z dokonanymi płatnościami za zamówienie Sprzedający zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 11. Gwarancja i zwroty.
  1. Gwarancja na produkt jako całość obejmuje 2 lata i dotyczy wad i uszkodzeń fabrycznych, powstałych nie z winy Klienta
  2. Gwarancja obejmuje towar nieuszkodzony: mechanicznie, chemicznie, termicznie.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, transportowania i przechowywania przez Klienta.
  4. W przypadku sytuacji spornych i kontrowersyjnych, Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania ekspertyzy, uszkodzonego towaru. W przypadku ewidentnej winy Klienta, potwierdzonej przez ekspertyzę, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dokonanej ekspertyzy, a Reklamacja nie będzie uznana.
  5. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego w promocji z produktem dodatkowym lub kilku sztuk produktów, dzięki czemu Klient uzyskał promocyjną cenę, zobowiązany jest On do dopłaty różnicy w cenie, powstałej na skutek zwrotu towaru, według aktualnego cennika towaru pozostawionego.
  6. Koszty dostawy związane ze zwrotem towaru i reklamacją ponosi każdorazowo Klient.
 12. Postanowienia końcowe.
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na stronie sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed wejściem zmian.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do sklepu i przerwy w jego działaniu, spowodowane przez dostawców Internetu.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w oprogramowaniu i w sprzęcie Klienta powstałe na skutek użytkowania internetu przez Klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.