Regulamin

Poniższy rególamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „dr Paluch MATERACE”, działającego pod domeną www.materace-paluch.pl, prowadzonego przez Gabinet Paluch - Piotr Paluch o nr REGON 531525711 i nr NIP 754-118-53-74. Adres siedziby 45-424 Opole, ul. Częstochowska 45.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
1.2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez sprzedającego usług drogą elektroniczną, w tym również przesyłania informacji handlowych.
1.3. Uruchomienie usługi przy użyciu strony www.materace-paluch.pl, nie wymaga sporządzania odrębnej umowy na wyrażenie zgody o przestrzeganiu regulaminu.
1.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.materace-paluch.pl.

2.Definicje i wyrażenia

2.1 Pojęcia i zwroty użyte w regulaminie oznaczają

 • REGULAMIN -niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dr Paluch Materace
 • SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAJĄCEGO pod adresem www.materace-paluch.pl.
 • SPRZEDAJĄCY - Gabinet Paluch - Piotr Paluch o nr REGON 531525711 i nr NIP 754-118-53-74. Adres siedziby 45-424 Opole, ul. Częstochowska 45.
 • KLIENT - podmiot (osoba lub firma), który zalogowała się na stronie sklepu zgodnie z regulaminem.
 • KUPUJĄCY -  podmiot (osoba lub firma), który zarejestrował się na stronie sklepu zgodnie z regulaminem i dokonała zakupu zgodnie z procedurami zamówień i sprzedaży.
 • KONTO - baza danych, która służy do realizacji składanych przez klienta zamówień, zawierająca informacje o kliencie, adresie dostawy i historii zamówień.
 • KOSZYK - element sklepu internetowego, umieszczonego na stronie, przy pomocy którego Klient ustala warunki swoich zamówień oraz sposób ich realizacji. Dotyczy to: rodzaju i ilości produktów, ceny jednostkowej i zbiorczej, danych zamawiającego, danych do faktury, sposobu i adresu dostawy, sposobu płatności.
 • ZAMÓWIENIE - zlecenie wykonania towaru oferowanego w sklepie dokonane zgodnie z regulaminem.
 • PRODUKT -  towary znajdujące się w asortymencie sklepu, sprzedawane przez Sprzedającego.
 • PORADA to oferta materacy wysłana na adres poczty elektronicznej klienta. Stanowi odpowiedź na zapytanie klienta o poradę w zakresie doboru odpowiednich materacy, wysłane za pomocą zakładki KONSULTUJ z DOKTOREM widocznej w MENU głównym SKLEPU. Porada dotyczy wyłącznie produktów będących w ofercie sklepu internetowego dr Paluch MATERACE.
 • UTWÓR - plik graficzny, lub informacje, spełniające przesłanki art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • USTAWA - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002 r.

3. Klient sklepu i warunki użytkowania sklepu.

3.1 Użytkownikami sklepu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje itp posiadające dostęp do internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę stron internetowych oraz własny adres e-mailowy, spełniający poniższe warunki:

 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zameldowane w Polsce
 • osoby prawne, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z siedzibą w Polsce.
 • Jednostki i organizacje nie posiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu zaciągać  zobowiązania prawne i finansowe, posiadające siedzibę w Polsce

3.2.  Klientem sklepu zostaje każdy, kto wypełnił prawidłowo formularz rejestracyjny służący do dokonania zamówienia lub wypełnił i wysłał formularz porady znajdujący się na stronie internetowej sklepu www.materace-paluch.pl w zakładce ”konsultuj z doktorem”

3.3. Kupującym jest każdy, kto dopełnił formalności związanych z zapłatą za świadczenie - dokonał prawidłowej rejestracji i zakupu, lub złożył kompletne zamówienie - dokonując zapłaty.

3.4. Świadczenie uważa się za rozpoczęte, gdy jednocześnie zostaną spełnione następujące warunki::

 1. Klient dokonał prawidłowej rejestracji i dokonał zamówienia, na stronie internetowej  sklepu www.materace-paluch.pl ,lub złożył kompletne zapytanie o poradę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, korzystając z zakładki ”konsultuj z doktorem”
 2. Klient uwierzytelnił rejestrację i zamówienie poprzez ich potwierdzenie i wysłanie.

3.5 Wypełnienie formularza rejestracyjnego zamówienia i potwierdzenie oznacz iż:

 1. deklarowane dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 2. podane dane nie naruszają praw osób trzecich,
 3. Klient zapoznał się Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Zamówienie, jego warunki i czas realizacji.

4.1. Klient sklepu internetowego ”Doktor Paluch Materace” dokonuje zamówienia poprzez wybór określonego produktu. Po wybraniu produktu potwierdza wybór poprzez naciśnięcie żółtego pole ”Zamawiam”. Produkt przenoszony jest do koszyka.

4.2. W koszyku znajdują się wszystkie zamówienia produktów, których klient dokonał. Zamówienia te można przeglądać i edytować ich ilość . Można również skalkulować końcową cenę dodając koszt transportu lub odejmując otrzymany rabat. Można tu również usunąć produkty.

4.3. W panelu koszyka potwierdza się zamówienie, poprzez wybór żółtego pola ”Przejdź do kasy”, które przekierowuje  klienta w miejsce, gdzie może rozpocząć zawarcie umowy sprzedaży. W tym celu klient proszony jest o podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i wskazują miejsce dostawy. Tu dodaje się opłatę za transport, gdy usługa taka została wybrana. Klient ma tu również opcje wyboru faktury VAT.

4.4. W panelu Koszyka klient dokonuje potwierdzenie zamówienia a tym samym potwierdzenia zawarcia uowy kupna - sprzedaży, poprzez wybór żółtego pola ”Złóż zamówienie”,  którego dokonuje po odznaczeniu opcji płatności ”Przelew bankowy”  lub ”Wysyłam zamówienie na adres e-mail”.

4.5.  Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem sklepu.

4.6. Zamówienie zostaje przyjęte i potwierdzone przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku oraz na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysłanego Klientowi na adres e-mail.

4.7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie sprzedającego.

4.8. Czas realizacji zamówienia, zależny jest od rodzaju produktów i ich ilości, zgodnie z informacją zawartą w karcie produktu na stronie sklepu. W przypadku zamówienia kilku różnych produktów, termin realizacji będzie zbieżny z czasem realizacji dla produktu o  najdłuższym czasie realizacji.

4.9  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu, lub opóźnienie dostawy gdy wynika to z:

 • błędnie lub niedokładnie wskazanego adresu dostaw,
 • niespodziewanych przyczyn zależnych od firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki
 • Działanie siły wyższej w tym: stanu nadzwyczjnego, stanu wojennego, wojny, stanu klęski żywiołowej.

5. Zmiana zamówienia.

5.1. Zmiany w zamówieniu można dokonać do momentu jego zrealizowania i obejmować mogą wyłącznie dane do faktury VAT, zmiany adresu dostawy, lub niektórych danych Klienta takich jak adres.

5.2. Zmian o których mowa w punkcie 5.1. można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@materace-paluch.pl. Wszelkie zmiany wymagają weryfikacji klienta, który zostanie poproszony o autoryzację zmian podczas rozmowy telefonicznej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.3 Zmiana w zamówieniu może wstrzymać lub opóźnić realizację zamówienia na czas weryfikacji klienta.

5.4. Brak autoryzacji i potwierdzenia zmiany zamówienia przez Klienta nie wstrzymuje jego realizacji. Brak reakcji klienta, kontakt w celu weryfikacji i autoryzacji zmiany, przez okres trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia zmiany powoduje unieważnienie zgłoszonej zmiany.

6. Ceny produktów, rabaty i usługi dodatkowe

6.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.2. Ceny Produktów widoczne na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego.

6.3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje również opłatę za usługi dodatkowe, takie jak transport, doliczoną do zamówionych Produktów. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest klientowi w Koszyku w trakcie finalizowania zamówienia w protokole końcowym ”Twoje zamówienie”.

6.4. Ceny produktów nie zawierają kosztu transportu. Koszt dostawy produktów ponosi Kupujący. Koszt dostawy produktu dodany jest do wartości produktów w koszyku, przed finalizacją zamówienia.

6.5. Promocyjne ceny, kody rabatowe i inne aktualne promocje na Produkty publikowane są na stronie sklepu.

6.6. Rabaty i inne promocje nie sumują się.

6.7. Rabaty i inne promocje na Produkty nie obejmują kosztów dostawy. Koszt przesyłki doliczany jest do wartości zamówienia po zastosowaniu rabatów i upustów.

6.9. Bon rabatowy PORADA można uzyskać po wysłaniu kompletnego zapytania (formularz+ opłata) za pomocą zakładki KONSULTUJ z DOKTOREM. Bon otrzymuje się w zwrotnej korespondencji mailowej i można go zrealizować w toku zakupu w sklepie internetowym. W tym celu należy wpisać jego kod w miejscu do tego przeznaczonym w koszyku zamówień. Bon PORADA jest jednorazowym kodem, uprawniającym do zniżki i dodatkowego rabatu. Bon traci ważność po 14 dniach od daty wystawienia - wysłania na adres e-mail wskazany przez klienta. Po tym terminie Bon PORADA traci ważność i dodatkowy rabat przestaje być aktywny w sklepie internetowym.

6.10. Koszt Porady określony w zakładce KONSULTUJ z DOKTOREM można odliczyć od ceny produktu w okresie do 30 dni od daty otrzymania Porady  drogą mailową. W tym celu należy wysłać zamówienie mailem na adres biuro@materace-paluch.pl z potwierdzeniem przelewu za poradę.

7. Płatności

7.1. Zapłatę za zamówienie można dokonać:

 • gotówką w siedzibie firmy przy osobistym składaniu zamówienia,
 • przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku.

7.2. Ewentualne nadpłaty powstałe w związku z dokonanymi płatnościami za zamówienie Sprzedający zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. Gwarancja i zwroty.

8.1. Gwarancja na produkt jako całość obejmuje 2 lata i dotyczy wad i uszkodzeń fabrycznych, powstałych nie z winy Klienta

8.2. Gwarancja obejmuje towar nieuszkodzony: mechanicznie, chemicznie, termicznie.

8.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego ich użytkowania, transportowania i przechowywania przez Klienta.

8.4. W przypadku sytuacji spornych i kontrowersyjnych, sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania ekspertyzy, uszkodzonego towaru. W przypadku ewidentnej winy Klienta, potwierdzonej przez ekspertyzę, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dokonanej ekspertyzy, a reklamacja nie będzie uznana.

8.5. W przypadku zwrotu Produktu zakupionego w promocji z produktem dodatkowym lub kilku sztuk produktów, dzięki czemu Klient uzyskał promocyjną cenę, zobowiązany jest On do dopłaty różnicy w cenie, powstałej na skutek zwrotu towaru, według aktualnego cennika towaru pozostawionego.

8.6. Koszty dostawy związane ze zwrotu towaru i reklamacją ponosi każdorazowo Klient.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed wejściem zmian.

9.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do sklepu i przerwy w jego działaniu, spowodowane przez dostarczycieli internetu.

9.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w oprogramowaniu i w sprzęcie Klienta powstałe na skutek użytkowania internatu przez Klienta.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.